• Davraz Kayak Merkezi, Isparta, Türkiye
  • Pazartesi - Pazar 09:00 - 17:00

Slopes

For Skiers

Slopes

1 Nolu Pist

Easy Slope

2300 meters

2 Nolu Pist

Medium Slope

1300 meters

3 Nolu Pist

Medium Slope

1400 meters

4 Nolu Pist

Hard Slope

1500 meters

5 Nolu Pist

Medium Slope

800 meters

6 Nolu Pist

Medium Slope

2500 meters

7 Nolu Pist

Hard Slope

900 meters

8 Nolu Pist

Medium Slope

1100 meters

9 Nolu Pist

Medium Slope

1200 meters

10 Nolu Pist

Easy Slope

1600 meters

11 Nolu Pist

Hard Slope

800 meters

12 Nolu Pist

Medium Slope

800 meters

13 Nolu Pist

Hard Slope

1200 meters

14 Nolu Pist

Hard Slope

1600 meters